A SZEMÉLYI ADATOK VÉDELMÉNEK FELTÉTELEI

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (továbbiakban csak mint: „GDPR”) 4. cikk 7 pontja alapján a személyes adatok kezelője az Elanor spol. s.r.o., IČ (cg.szám):15887219, székhelye: BB Centrum Bulovka, Jemnická 1138/1, 140 00 Paha (Prága) 4 (továbbiakban csak mint: „adatkezelő”).

Az adatkezelő elérhetőség adatai:

Cím: BB Centrum Brumlovka, Jemnická 1138/1 140 00 Praha 4
Email: JLIB_HTML_CLOAKING 
Telefon: +420 222 509 999

Személyes adatnak értendő minden olyan információ, amely az identifikált vagy identifikálható természetes személyt érint; az identifikálható természetes személy egy olyan természetes személy, akit közvetve vagy közvetlenül identifikálni lehet, különösen valamilyen azonosító felhasználásával, ez lehet például a személy neve, azonosító jele, lokalizációs adatai, hálózati azonosítója vagy a személy egy vagy több különleges fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy közösségi identitására utaló adat.

Az adatkezelő nem nevezett ki megbízottat a személyes adatok védelmére.

II. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYI ADATOK FORRÁSA ÉS KATEGÓRIÁI

Az Adatkezelő feldolgozza azokat a személyi adatokat, amelyeket részére Ön adott meg, vagy olyan adatot, amelyet az Adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján kapott meg. Az Adatkezelő azon Önre vonatkozó azonosítási és elérhetőségi adatokat dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

III. A SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK TÖRVÉNYI OKAI ÉS CÉLJA

Az Ügyfél (amennyiben természetes személy) személyi adatait a Társaság, mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 számú, 2016.április 27-én kiadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel (továbbiakban csak mint: „GDPR”) összhangban dolgozza fel.

Az adatok más vételező részére nem lesznek kiadva.
A személyi adatok feldolgozása mindig csak a cél elérésének mértékében, szükséges idejében történik, amely cél elérésének érdekében lettek megadva, és csak elsősorban addig, amíg a szerződéses jogviszony tart. Ezen idő elteltével az adatkezelő az Ügyfél (amennyiben természetes személy)csakis olyan adatát jogosult kezelni, amely az esetleges bírósági tárgyaláson, a szerződési jogviszonyból következő, saját jogos érdekének védelméhez szükséges.
A személyes adatok igénylése egy olyan kérés, amelyet a VOP (Általános üzleti feltételek) alapján megkötött szerződésben fel kell tüntetni, mivel ez törvényi követelmény. Az Ügyfél nem köteles a saját személyi adatait megadni, viszont amennyiben nem adja meg, nem lehetséges vele a szerződést megkötni, valamint a Társaság törvényi kötelességeit nem tudja teljesíteni.

A személyi adatok feldolgozásakor nem hozunk az automatikus döntést, ide értendő profilalkotás elvégzése is. Az adatok feldolgozása kapcsolatában az Ügyfél a következő jogokkal rendelkezik: Az érintett hozzáférési joga a GDPR 15. cikk szerint, A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikk szerint, A törléshez való jog a GDPR 17. cikk szerint, Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikk szerint, Az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk szerint, A tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikk szerint, Az automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást a GDPR 22.cikk szerint, A felügyeleti hatóságnál (Személyi Adatok Védelmi Hivatala) történő panasztételhez való jog a GDPR 77. cikk szerint.
A fenti jogok érvényesítése érdekében az Ügyfél jogosult a Társasághoz fordulni.

IV. AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

Az adatkezelő a személyi adatokat az Ön és az adatkezelő közti jogviszonyból következő jogérvényesítés és kötelességek teljesítésének szükséges idejére, valamint az jogviszonyból származó követelések idejére tárolja. Az adatok tárolási idejének lejárta után az adatkezelő a személyi adatokat kitörli.

V. A SZEMÉLYI ADATOK BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy megtesz minden olyan biztonsági, műszaki és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos kezelését célozza meg. Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai intézkedést amely a biztonságos adattárolást, valamint a kinyomtatott személyi adatok biztonságos tárolását szolgálja, mindenek előtt biztosítja a webhelyre történő biztonságos /kódolt belépést, az ügyfelek adatbázisban szereplő jelszavának kódolt tárolását, a rendszer rendszeres aktualizálását, a rendszer rendszeres mentését. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csakis az általa feljogosított személyek juthatnak hozzá.

VI. A SZEMÉLYI ADATOK KEZELŐI (AZ ADATKEZELŐ ALVÁLLALKOZÓI)

A személyi adatok hozzáférői azok a személyek, akik részt vesznek az áru /szolgáltatás/ szolgáltatásához, a szerződés alapján végbemenő kifizetésekhez, a www oldalak üzemeltetéséhez kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához, valamint a marketinggel kapcsolatos szolgáltatások biztosításához.
Az adatkezelőnek nem áll szándékában a személyi adatok átadása egy harmadik országba (az EU tagországain kívül), vagy valamilyen nemzetközi szervezet részére. Az üzemeltetett szolgáltatások, amelyek a marketinggel és a támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos szolgáltatást végzik:

Google Analytics - bejegyzi a sütit (cookie) és a webhely használatát, a www oldalak böngészésének konverzióját, a vásárlás konverzióját

VII. AZ ÖN JOGAI

A GDPR által előírt feltételek alapján Ön jogosan érvényesítheti

az érintett személyi adataihoz történő hozzáférési jogot, a GDPR 15. cikk alapján,
a személyi adatok helyesbítéshez való jogot, a GDPR 16. cikk alapján, illetve az adatkezelés korlátozásához való jogot, a GDPR 18. cikk alapján,
a személyi adatok törléséhez való jogot, a GDPR 17. cikk alapján,
a tiltakozáshoz való jogot, a GDPR 21. cikk alapján, és
az adathordozhatósághoz való jogot, a GDPR 20. cikk alapján.
Az adott beleegyezését a személyi adatok kezeléséhez visszavonhatja papír alapú értesítéssel vagy elektronikus levéllel, amelyet a jelen feltételek I. cikkében közölt, az adatok kezelőjének címére küld el. Ezt az ügyfél saját számlája keretében, bármikor megteheti.
Továbbá amennyiben úgy véli, hogy a személyi adatai védelmének joga sérült, az illetékes hatóságnál (Személyi Adatok Védelmi Hivatala)panasszal élhet.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A világhálón lévő elektronikus megrendelés / igénylés adatlapjának elküldésével jóváhagyja, hogy tájékoztatást kapott a személyi adatok védelmének feltételeiről, valamit hogy ezt teljes egészében elfogadja.
Ezen feltételek elfogadását az adatlapon található beleegyezést igazoló mező bejelölésével teszi meg. A bejelöléssel igazolja, hogy tájékoztatást kapott a személyi adatok védelmének feltételeiről, valamit, hogy ezt teljes egészében elfogadja.
Az adatkezelő jogosult ezen feltételek módosítására. A személyi adatok védelmére vonatkozó új feltételek változatát az adatkezelő a saját honlapján, valamint elektronikus levélben közli, amelyet az Ön által az adatkezelőnek megadott elektronikus levélcímre (e-mail), küldi el Önnek.

A SZEMÉLYI ADATOK TÖRLÉSÉNEK KÉRELME

A saját személyi adatainak törlését kérheti a következő címen: JLIB_HTML_CLOAKING

Ezen feltételek hatályba lépésének napja 2019. 05. 31.

elanor.co.hu
hu-hu